มูลนิธิดวงใจพ่อ เป็นมูลนิธิที่มีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณ์หรือหัวใจของมูลนิธิ อยู่ในคำสอนของพระเยซู องค์ศาสดา ที่สอนให้ "รัก" ซึ่งกันและกัน

ดังนั้น การเกิดขึ้นของมูลนิธิ จึงเป็น “ผล” ของศาสนาในการช่วยสร้างสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพร้อมแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก่อให้เกิดครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสังคมที่มีความรักและสันติสุข

อนาคตเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างด้วยกัน"

คุณพ่อโกราโด ชิเชรี

ผู้ปลูกรากมูลนิธิดวงใจพ่อ
   
     
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่
มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ 71/1 หมู่ 6 ซอย 6 บ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
 
 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า
ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สรวย เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่เติบโตพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ ด้วยการอบรมให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเชื่อของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
 
 
ทิศทางการทำงานของมูลนิธิ
มูลนิธิดวงใจพ่อ ตั้งขึ้นมาเพื่อสานต่อกิจการของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้าในด้านการศึกษาและสังคมท่ามกลางพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ กำลังร่วมเดินเคียงข้างกับพี่น้องในชุมชน และเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับการก้าวเดินต่อไปในอนาคต
 
     
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่

ความรัก คือพลังแห่งพันธกิจการดำเนินงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ผู้พิการแขน-ขาและลำตัวในเขตภาคเหนือตอนบน

มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาพัฒนาทักษะแก่เด็กนักเรียนในหอพัก รวมถึงการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็ก เยาวชนภายนอกผู้มารับบริการ การฝึกอาชีพผู้พิการ ตลอดจนถึงการออกเยียมเยียนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

 
   
   
ก้าวเดินไปด้วยกัน

   ดำเนินงานส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม  เพื่อร่วมเดินเคียงข้างพี่น้องในเขตแม่สรวยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ชุมชน สังคม และโลกในปัจจุบัน

 
   
   
สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักพระจิตเจ้า แผนกเด็กพิเศษ

ให้การอบรมดูแลเด็กและเยาวชนผู้พิการ โดยเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นร่วมกับเด็กปกติ  ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะต่าง ๆ ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ

ในปีการศึกษา 2563 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า ได้ปิดแผนกเด็กพิเศษ โดยเยาวชนบางคนได้เรียนต่อร่วมกับแผนกมัธยมภายในสถานสงเคราะห์ต่อไป และบางส่วนได้รับการส่งต่อให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องที่มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ หรือในสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 

 
   
   
สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักพระจิตเจ้า แผนกมัธยม

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556  แต่ได้ดำเนินกิจการบ้านพักอบรมเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

 
   
   
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 103868 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 158 หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์/ โทรสาร 053-656-257 มือถือ 087-181-5174 | E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.