มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย

         มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มาอยู่ที่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย อย่างเป็นทางการ โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

         ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการมูลนิธิดวงใจพ่อ ที่ต้องการขยายขอบเขตงานด้านสงเคราะห์และพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเชียงราย ที่มีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ มากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงาน รวมถึงรองรับกิจกรรมร่วมกันของสาขาและเครือข่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิดวงใจพ่อ

         โดยกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นคนชายขอบสังคมกลุ่มแรก ที่มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย กำลังทำความรู้จักและร่วมเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยกัน พร้อมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 คือกลุ่มแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในเขตเมืองเชียงราย ซึ่งปรากฏตัวอย่างชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยเริ่มต้นจากการให้ความช่วยเหลือพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน คือการสื่อสารภาษาไทย ภายใต้ โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและวัฒนธรรมแรงงานข้ามชาติ ในเขตเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่ทางมูลนิธิดวงใจพ่อได้เริ่มต้นกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สรวย นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ ในปี พ.ศ. 2551 โดยครั้งนี้ จะเป็นโครงการที่มูลนิธิดวงใจพ่อ ดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย

         นอกจากกลุ่มคนข้ามชาติแล้ว มูลนิธิดวงใจพ่อ เชียงราย ยังมีแผนงานในการทำงานสงเคราะห์และพัฒนากลุ่มผู้ป่วย และผู้ต้องขังที่เพิ่งออกจากเรือนจำ รวมถึงงานด้านการศึกษาอบรมในมิติด้านสังคม ให้แก่ผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ในเครือข่ายของมูลนิธิดวงใจพ่ออีกด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565

 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 165232 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.