กิจกรรมในปัจจุบัน
 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มูลนิธิดวงใจพ่อจึงได้ดำเนินการขอให้บ้านพักศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ที่เริ่มดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานสงเคราะห์ และได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็น “สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
 
   
   
กิจการด้านการศึกษา
นอกเหนือจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า มูลนิธิดวงใจพ่อยังมีกิจการบ้านพักอีก 2 แห่ง ที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ภายใต้มูลนิธิอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการให้การศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
 
   
   
กิจการด้านสังคม
กิจการด้านสังคม ประกอบด้วย โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน โครงการทุนน้ำใจ และความร่วมมือกับมูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์
 
   
   
กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน กิจกรรมวันเด็กประจำปี และกิจกรรมวันแม่บ้านประจำปี
 
   
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 83551 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 158 หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์/ โทรสาร 053-656-257 มือถือ 087-181-5174 | E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.